• Thy way, O God, is in the sanctuary: who is so great a God as our God?

    Psalm 77:13 KJV

Tag: Tagapamagitan

ang galing ni God jesus face

Bakit kailangang magkatawang-tao ang Dios?

Sa Tatlong Persona ng Godhead ay may isang nag-volunteer na maging tao, patayin sa krus, mabuhay na magmuli, at gawin ang iba pang ministerio kaugnay sa pagliligtas sa tao. Bakit kailangang gawin ito?