• Ako, ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin, at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan.

    Isaiah 43:25

Tag: sanctuary sections

ang galing ni God laver sanctuary burial and resurrection of Jesus

Laver: Paglibing at pagkabuhay na magmuli

Ang Laver ay tumutukoy sa pagkalibing at pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Jesus. Kung ia-apply natin sa ating karanasan bilang tagasunod ni Jesus ay nagtuturo ito sa ating baptism sa tubig at espiritu.