• Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.

    Ecclesiastes 12:13 KJV

Tag: salvation

ang galing ni God jesus face

Bakit kailangang magkatawang-tao ang Dios?

Sa Tatlong Persona ng Godhead ay may isang nag-volunteer na maging tao, patayin sa krus, mabuhay na magmuli, at gawin ang iba pang ministerio kaugnay sa pagliligtas sa tao. Bakit kailangang gawin ito?