• The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.

    Proverbs 9:10 KJV

Tag: pagibig

ang galing ni God Bible Verses pagpapatawad sa kapwa

Bible verses tungkol sa pagpapatawad sa kapwa

Ito ay madaling sabihin ngunit kailangan ng lakas ng Holy Spirit upang masunod natin. Kung ating magagawa ay magdudulot ito ng kapayapaan at maglalayo sa atin sa mga sakit na pwede namang maiwasan.