• Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.

    Ecclesiastes 12:13 KJV

Tag: pagibig

ang galing ni God Bible Verses pagpapatawad sa kapwa

Bible verses tungkol sa pagpapatawad sa kapwa

Ito ay madaling sabihin ngunit kailangan ng lakas ng Holy Spirit upang masunod natin. Kung ating magagawa ay magdudulot ito ng kapayapaan at maglalayo sa atin sa mga sakit na pwede namang maiwasan.