• Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.

    Ecclesiastes 12:13 KJV

Tag: laver

ang galing ni God laver sanctuary burial and resurrection of Jesus

Laver: Paglibing at pagkabuhay na magmuli

Ang Laver ay tumutukoy sa pagkalibing at pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Jesus. Kung ia-apply natin sa ating karanasan bilang tagasunod ni Jesus ay nagtuturo ito sa ating baptism sa tubig at espiritu.