• The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.

    Proverbs 9:10 KJV

Tag: katawang-tao

ang galing ni God jesus face

Bakit kailangang magkatawang-tao ang Dios?

Sa Tatlong Persona ng Godhead ay may isang nag-volunteer na maging tao, patayin sa krus, mabuhay na magmuli, at gawin ang iba pang ministerio kaugnay sa pagliligtas sa tao. Bakit kailangang gawin ito?