• Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.

    Ecclesiastes 12:13 KJV

Tag: cleansing of sanctuary

two-goats-day-of-atonement

Sanctuary activities at relevance nito sa panahon natin

Kung ang mga seremonya ng daily sacrifices ay natupad noong pagkapako ni Jesus sa krus at pag-akyat Niya sa langit (A.D. 30 onwards), kailan naman natupad o matutupad ang Day of Atonement o tunay na kaganapan ng cleansing of the sanctuary?