• Ngunit kung kayo’y mayroong mapapait na paninibugho at pagiging makasarili sa inyong puso, huwag kayong magmalaki at huwag kayong magsinungaling laban sa katotohanan.

    James 3:14
ang galing ni God Bible Verses pagpapatawad ng Dios

Bible verses tungkol sa pagpapatawad ng Dios

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_qk34"]

Narito ang mga talatang nagtuturo ng pagpapatawad ng Dios. Mahalagang pag-aralan ang context ng bawat talata upang mas lalung maunawaan ang mga mensahe nito.

Isama na rin sa pag-aaral ng pagpapatawad ng Dios at pagpapatawad sa kapwa ang Parable ng Unforgiving Servant dahil mayroon itong mahalagang aral sa topic ng forgiveness.

Isaiah 43:25

Ako, ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin, at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan.

Awit 103:10-14

Hindi niya tayo pinakikitunguhan ayon sa ating mga kasalanan, ni ginantihan tayo nang ayon sa ating mga kasamaan. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, ang kanyang tapat na pag-ibig sa mga natatakot sa kanya ay gayon kadakila!

Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway. Kung paanong ang ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa kanya. Sapagkat ang ating kalagayan ay kanyang nalalaman, naaalala niya na tayo’y alabok.

Daniel 9:9

Sa Panginoon naming Diyos nagmumula ang habag at kapatawaran; sapagkat kami ay naghimagsik laban sa kanya.

Micah 7:18-19

Sino ang Diyos na gaya mo, na nagpapatawad ng kasamaan, at pinalalampas ang pagsuway ng nalabi sa kanyang mana? Hindi niya pinananatili ang kanyang galit magpakailanman, sapagkat siya’y nalulugod sa tapat na pag-ibig.

Mateo 26:28

Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.

Luke 23:34

Sinabi ni Jesus, “Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.” At sila ay nagpalabunutan upang paghatian ang kanyang damit.

Gawa 3:19

Kaya nga magsisi kayo at magbalik-loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang ang mga panahon ng kaginhawahan ay dumating mula sa harapan ng Panginoon; at upang kanyang suguin ang Cristo na itinalaga sa inyo, si Jesus.

Efeso 1:7

Sa kanya’y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya,

Colosas 1:13-14

Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak, na sa kanya ay mayroon tayong katubusan, na siyang kapatawaran ng mga kasalanan.

Hebrews 8:12

Sapagkat ako’y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa.

Hebrews 10:17

Sinabi rin niya, “At ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa.”

1 John 1:9

Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo’y lilinisin sa lahat ng kalikuan.

Visited 5,870 times, 1 visit(s) today
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_qk34"]

One thought on “Bible verses tungkol sa pagpapatawad ng Dios

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *